اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر بابک پورقهرمانی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

b.pourghahramaniyahoo.com
0000-0002-0431-933X

مدیر مسئول

دکتر جمال بیگی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

jamal.beigiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر فاطمه احدی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

fatemeh.ahadi1394gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebilisbu.ac.ir

دکتر محمد جعفر حبیب زاده

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=58&pageid=6415&tchcode=309320
habibzamyahoo.com

دکتر حسین غلامی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

hgholamyut.ac.ir

دکتر رضا سکوتی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تبریز

r-sokoutitabrizu.ac.ir

دکتر محمد تقی علوی

فقه و حقوق اسلامی استاد دانشگاه تبریز

alavitabrizu.ac.ir

دکتر محمدرضا مجتهدی

حقوق عمومی استاد دانشگاه تبریز

mojtehedi2004yahoo.com

دکتر نسرین مهرا

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

n_mehrasbu.ac.ir

دکتر صادق سلیمی

حقوق بین الملل دانشیار واحد تهران مرکزی

sad.salimiiauctb.ac.ir

دکتر جمال بیگی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

jamal.beigiyahoo.com

کارشناس نشریه

لاچین رشیدی

علوم تربیتی کارشناس پژوهش

rashidi.lamtgmail.com